ANBI

Fonds voor Jeugdwerk

Het Fonds voor Jeugdwerk is namens de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Kraggehuis en exploiteert uit dien hoofde het Kraggehuis. Het Kraggehuis is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer is 801 658 561 

Het postadres van het Fonds voor Jeugdwerk is: Binnenpad 50, 8355 BT, Giethoorn.
Het postadres van het Kraggehuis is: Binnenpad 35, 8355 BW Giethoorn.

De doelstelling van het Fonds voor Jeugdwerk

Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk dat in verband staat met de Doopsgezinde Gemeente te Giethoorn. Dit komt in de praktijk neer op het subsidiëren van Kindereiland en de Scoutinggroep Brederwiede. Beiden vinden plaats op initiatief van, en onder toezicht van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn.

Het Fonds voor Jeugdwerk valt onder de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. Dit is een geloofsgemeenschap. De voorzitter en penningmeester zijn (belijdende) leden van deze gemeente, de predikant van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn is adviseur. Het Fonds voor Jeugdwerk heeft geen winstoogmerk. Het oogmerk van eventuele winst is, dat deze als subsidie verstrekt wordt aan bovengenoemde jeugdwerkactiviteiten. Indien er verlies geleden wordt, springt de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn financieel bij om de subsidiëring mogelijk te maken. Alle uitgaven die we doen, doen we om het Kraggehuis in stand te houden zodat we kunnen verhuren waarmee we uiteindelijk het jeugdwerk kunnen subsidiëren. 

Daarnaast proberen we als Fonds voor Jeugdwerk cultureel erfgoed in stand te houden. De bij het Kraggehuis behorende Gieters Punters stellen we beschikbaar aan scholen en andere groepen zodat deze kennis kunnen maken met het punteren als cultureel erfgoed. 

Samenstelling bestuur

Voorzitter: 
Penningmeester: 
Secretaris:     
Overige bestuursleden:


Adviseur:        

Harm Scholtens
Henri-Pieter Gorte
Karin Bouwer
Nathalie den Besten
Jan van Egten
Jan de Vuijst
ds. Matthijs de Vries 

Beloningsbeleid bestuur en personeel

Bestuurders van het Fonds voor Jeugdwerk krijgen geen beloning. Het zijn onbezoldigde functies. Het personeel, bestaande uit schoonmaaksters, wordt betaald voor hun werkzaamheden. Hiervoor is een arbeidsovereenkomst met hen afgesloten. De beheerder krijgt een vergoeding voor zijn diensten (reserveringen, onderhoudswerkzaamheden, beheerdersactiviteiten, etc.).  

Actueel verslag van activiteiten (2014)

 • Reparatie waterleiding als gevolg van schade door baggerwerkzaamheden van derden.
 • Aanleggen van een nieuwe leiding met behulp van gestuurde boring voor water en telefoon.
 • Kozijnen hersteld en vervangen.
 • Onderhoudswerkzaamheden beschoeiing.
 • Nieuw gras ingezaaid.
 • Tegelpaden verlegd na uitbreiding van eiland.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan doucheruimtes en trap, inclusief vervangen van spiegels.
 • Aanleg nieuw elecriciteitssysteem en buitenverlichting.
 • Aanschaf nieuwe matrassen.
 • Vervanging buitenboordmotor werkpunter.
 • Huurders worden sinds 2014 met een grote boot van en naar vaste land gebracht (klantvriendelijker en minder schade aan punters).
 • Verzorgen van reserveringen en daarop volgend verhuur van het Kraggehuis.
 • Verstrekken subsidie aan kindereiland.

Financiële verantwoording (2014)

VERMOGENSSTRUCTUUR
De beginbalans is als uitgangspunt gebruikt. In Davilex zijn de mutaties bijgehouden. De penningmeester heeft de gegevens in het pakket bijgewerkt waardoor er een goed beeld is. Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de vermogensstructuur nu als volgt worden weergegeven.

 

2014 

2013

 

€ 

VERMOGEN OP LANGE TERMIJN
Kapitaal
Langlopende schulden    

VASTGELEGD OP LANGE TERMIJN                                                             
Materiele vaste activa
Materiele vaste activa overig             

BESCHIKBAAR VOOR FINANCIERING
VAN HET WERKKAPITAAL                                   

OP KORTE TERMIJN BESCHIKBAAR                      Vorderingen      
Liquide middelen    
Overlopende activa     

VLOTTENDE ACTIVA  

Kortlopende schulden
Overlopende passiva            

WERKKAPITAAL


179.513
39.545

219.058

136.373
29.211

53.4740
74.995
0

74.995

-593
-22.114

53.474


189.452
47.378

236.830

154.322
33.036

49.4720
61.383
-500

60.883

1.670 
-13.081

49.472

Uit voorgaande opstelling blijkt dat het werkkapitaal ten opzichte van het voorgaande jaar is toegenomen. 

Toelichting mutatie Vermogen.
In de opstelling hierboven is te zien dat het Vermogen van het Fonds is afgenomen met € 9.939, -. De afname is ontstaan door een correctie door te voeren op het resultaat van de jaren 2006 t/m 2013.

In geval van vragen m.b.t. het totale financiële jaaroverzicht (balans, overzicht vaste activa en exploitatieoverzicht) kunt u zich wenden tot de penningmeester van het Fonds voor Jeugdwerk in Giethoorn. E-mail adres: Kraggehuisfinancien@gmail.com

 

 

vir tour.fw


Verhuur/reserveringen

Nicole Schreur
06 20 61 12 94
e-mail


Beheer

Jan Schreur
06 20 61 12 60
e-mail


Laatste nieuws op facebook